Regulamin Cailyn.pl

.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CAILYN.PL

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.cailyn.pl

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pan Piotr Sikora, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa FOR40 Piotr Sikora pod adresem: ul. Wicherkiewicza 13/13, 30-389 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 678-222-06-86, REGON 122627434, tel. kontaktowy: +48 602 217 384od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: cailyn@cailyn.pl

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL:www.cailyn.pl;

 1. Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

 2. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www Sklepu internetowego;

 3. Towar lub Towary – preparaty i kosmetyki do pielęgnacji oraz stylizacji włosów, a także inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

 4. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;

 5. Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 6. Strona Towaru – podstrona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

 7. Miejsce odbioru– lokal zlokalizowany pod adresem: Studio Urody Apartament 192, Kraków, ul. Kapelanka 6A/192, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;

 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Sklepu internetowego;

 9. Konto Zamawiającego narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.; 

 10. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

 11. Hasło ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

 12. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);

 13. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

 14. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

 

 3. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.   

 

 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.cailyn.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:  

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;  
b. dostęp do Internetu;  
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;  
d. aktywne konto e-mail.

 

7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www Sklepu internetowego. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

 

 

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego lub aktywując odpowiednie pole podczas procesu rejestracji Konta Zamawiajacego. Po przesłaniu poprzez stronę www Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje, na ten wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zapisania się na subskrypcję newslettera i prośbą o potwierdzenie zapisania się od otrzymywania newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści: 

a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, 

b. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. 

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

6. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli: 

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,  

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności, 

d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego, 

e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

8. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku wypisać się wprowadzając swój adres i aktywując pole „Zapisz się” udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego, bądź też skontaktować się ze Sprzedającym.

9. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.

2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje Zamówienia jako gość.

3. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

 1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, , a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

 2. Zamawiający zostanie przekierowany na stronę KOSZYK, gdzie po wyborze wszystkich Towarów, dokonaniu wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności powinien kliknąć przycisk „Zamawiam”,

 3. dokonanie wyboru sposobu dokonania Zamówienia: bez zakładania Konta Zamawiającego, rejestracja Konta Zamawiającego (wówczas Zamawiający podaje swoje dane osobowe i ustala Login i Hasło) lub jeśli Zamawiający posiada Konto Zamawiającego, zalogowanie się do niego przy użyciu Loginu i Hasła;

 4. jeśli Zamawiający chce dokonać Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego, musi kliknąć przycisk „Złóż zamówienie” i wprowadzić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie nazwę firmy i NIP, nr telefonu, adres email oraz adres dostawy Towarów, jeśli jest on inny niż adres Zamawiającego oraz ewentualnie oraz wpisać ewentualne uwagi lub komentarze skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, oraz potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, a następnie kliknąć w przycisk „Podsumowanie”,

 5. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili nadania złożonemu przez Zamawiającego Zamówieniu jego numeru. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Zamawiający jest informowany na adres mailowy, który wskazał podczas składania Zamówienia o zmianie statusu Zamówienia, np. o wysyłce Zamówienia czy gotowości jego odbioru z Miejsca odbioru, anulowaniu Zamówienia.

7. Możliwe jest także złożenie Zamówienia telefonicznie lub drogą mailową. W takim przypadku Zamawiający proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. 5. lit. d. powyżej. W przypadku Zamówienia złożonego drogą telefoniczną lub mailową do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres email.

8. Każde Zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

9. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 48 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. W Sklepie internetowym możliwa jest następująca formy płatności:

a. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od listonosza, z placówki Poczty Polskiej lub z Miejsca odbioru

b. przedpłata na konto Sprzedającego, tj. przelewem elektronicznym za pośrednictwem Przelewy24 (e-przelewem)

2. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem potwierdzenia z Zamawiającym Zamówienia.

3. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką 48h. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

4. Koszty dostawy Zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłką z dostawa w 48h wynosi 18 PLN. Odbiór z Miejsca odbioru jest bezpłatny. Koszty dostawy podawany jest każdorazowo podczas dokonywania przez Zamawiającego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w otrzymywanej przez Zamawiającego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z ceną wskazaną w ust. 4. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

 

ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zamówienia Towarów dostępnych realizowane są w terminie 2 do12 dni od potwierdzenia Zamówienia z Zamawiającym, maksymalnie w ciągu 30 dni, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. poniżej.

5. Jeżeli okaże się, że w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, albo realizacja Zamówienia Towarów wydłuża się, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

6. Sprzedający może podzielić Zamówienie na kilka przesyłek w przypadku, gdy nie chce narażać Zamawiającego na wydłużony czas oczekiwania na niektóre z Towarów, a potrzebuje więcej czasu na skompletowanie pozostałej części Zamówienia, o ile powiadomiony o tym Zamawiający wyraził zgodę na podział Zamówienia na kilka przesyłek. Zamawiający w takim przypadku nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy związanych z nadaniem kolejnych przesyłek.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i anulowania Zamówienia, w przypadku gdy:

a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b. przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub rachunek uproszczony. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

 

 

ROZDZIAŁVII - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Firma Handlowo-Usługowa FOR40 Piotr Sikora, ul. Wicherkiewicza 13/13, 30-389 Kraków, email:cailyn@cailyn.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Firma Handlowo-Usługowa FOR40 Piotr Sikora, ul. Wicherkiewicza 13/13, 30-389 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

7. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży 

 

 

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6)Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: cailyn@cailyn.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Firma Handlowo-Usługowa FOR40 Piotr Sikora, ul. Wicherkiewicza 13/13, 30-389 Kraków.

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub rachunku uproszczonego).

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

5. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:

1. Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

3. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników, a w ramach złożenia Zamówienia przez Zamawiających i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.

4. Sprzedający w Sklepie internetowym ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkowniku tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji Zamówienia. Zbierane są informacje o Użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych Towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Użytkowników.

5. Mając na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją Sprzedający zapewnia środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

6. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Użytkowników dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedającego.

7. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom czy też instytucją, z wyjątkiem zgody Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.

8. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkownika ze strony www Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Użytkownika.

9. Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po stronie www Sklepu internetowego oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony www Sklepu internetowego oraz brak dostępu do niektórych funkcji Sklepu internetowego.  

9. Pliki „Cookiem” pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony www Sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki.

10. Pliki „Cookiem” pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania ze strony www Sklepu internetowego, w tym treści klikane przez Użytkownika podczas przeglądania strony www Sklepu internetowego, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury Sklepu internetowego. 

11. Pliki „Cookiem” zapamiętują informacje dotyczące korzystania ze strony www Sklepu internetowego, umożliwiające proponowanie Użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 

12. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików „Cookiem”. Więcej informacji na temat zarządzania plikami „Cookiem” jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

 

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kraków, dnia 01 stycznia 2015 roku 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

imię i nazwisko konsumenta  …………………………………………….

adres zamieszkania …………………………………………….

telefon kontaktowy …………………………………………….

e-mail …………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/rachunku uproszczonego ..................................


 

 

 

 

Firma Handlowo-Usługowa FOR40 Piotr Sikora

ul. Wicherkiewicza 13/13, 30-389 Kraków,

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.cailyn.pl”

 

 


 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Umowa sprzedaży została zawarta z Panem Piotrem Sikora prowadzącym działalność gospodarzą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa FOR40 Piotr Sikora w dniu ……………….. roku/odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ………………..……………. roku..i

 

 

 

  ………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

 

i NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ